Regulamin strony

Regulamin

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. Właścicielem serwisu internetowego www.airtours.poznan.pl jest firma Air Tours Agnieszka Polaszek z siedzibą w Poznaniu, Tatrzańska 1/5 , NIP: 777-244-10-21, REGON: 301167750,

Serwis umożliwia Państwu  wyszukanie rezerwacji i zakup imprez turystycznych poprzez kontakt z naszym pracownikiem w biurze podróży działającym pod nazwą Air Tours Agnieszka Polaszek. Opublikowane na stronach internetowych www.airtours.poznan.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.§ 1. Podstawowe objaśnienia

Touroperator (Organizator) - biuro turystyczne, które jest organizatorem prezentowanych na stronach serwisu ofert turystycznych.
Agent - biuro podróży, którego działalność polega na prezentowaniu oraz stałym pośredniczeniu w zawieraniu Umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów posiadających wymagane dokumenty w kraju (koncesję) a także na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.
Pracownik - pracownik biura podróży działającego pod marką Air Tours zajmujący się kompleksową obsługą Klienta związaną z prezentowanymi ofertami na stronach portalu.
Klient – osoba składająca zapytanie ofertowe lub wykupująca imprezę turystyczną, pobyt w hotelu, bilet autokarowy, bilet lotniczy lub polisę ubezpieczeniową.
Umowa – zgłoszenie – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy a także dane osób w niej uczestniczących. Po jej podpisaniu przez Klienta staje się prawnie wiążąca dla obu stron.
Warunki uczestnictwa – integralna część Umowy – zgłoszenia regulujące wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta.
Impreza turystyczna – usługa wykonywana przez Touroperatora na rzecz Klienta zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólną ceną.
Serwis – serwis internetowy www.airtours.poznan.pl


§ 2. Zasady korzystania z Serwisu internetowego

Korzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą własną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
Klient korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.
Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Dokonanie rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej, realizowane jest za pośrednictwem pracowników pracujących w biurze podróży Air Tours i jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.


Air Tours nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez wad, usterek, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji Internetowej oraz że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych z serwisu informacji.


Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem niezrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w ww. dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi. Dokonując rezerwacji klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty.


§3. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną

Zarezerwowanie wycieczki turystycznej może odbyć się następująco:

Na stronach www.airtours.poznan.pl zostają udostępnione oferty turystyczne wybranych Touroperatorów zawierające szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy.
Po zapoznaniu się i wybraniu przez Państwa interesującej oferty możecie dokonać wstępnej rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny (klikając „Rezerwuj”), drogą e-mailową lub telefonicznie bezpośrednio u pracownika pod nr telefonu znajdującej się na stronach serwisu.
Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, e-maila z wstępną rezerwacją lub wstępnego zapisu telefonicznego pracownik Air Tours ustala możliwości zawarcia Umowy-zgłoszenia  z Organizatorem na wstępnie dokonaną rezerwacje imprezy..
.
Otrzymując potwierdzenie dostępności miejsc pracownik Air Tours przesyła do Państwa (faksem, e-mailem) lub przekazuje osobiście wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zawarcia umowy  (projekt Umowy oraz Warunki Uczestnictwa w imprezie).
Po podpisaniu Umowy dokonujecie Państwo wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany przez Doradcę Turystycznego Air Tours numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać tradycyjnym przelewem bankowym, lub osobiście gotówką w siedzibie biura.
W momencie podpisania Umowy przez Klienta zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta.
Potwierdzenie zapłaty czy to zaliczki lub całej należności za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń. 


§4. Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane osobowe udostępniane przez Państwa w trakcie procedury rezerwacyjnej na stronach Serwisu internetowego www.airtours.poznan.pl wprowadzane do systemu, drogą e-mailową lub telefonicznie będą przetwarzane przez Air Tours zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Polityka ochrony danych osobowych stanowi osobny dokument umieszczony na stronie.


§5. Cena imprezy turystycznej

Cena zakupionej wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej, a w szczególności: opłatę za zakwaterowanie, opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym), opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki, podatki, opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych, inne zgodne z opisem wycieczki.

Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji i podpisaniu Umowy. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Air Tours nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszenie lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.


Z uwagi na fakt, że cena wycieczki turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za wycieczkę turystyczną może ulec zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty, jednakże zmiana ceny nie może nastąpić w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.


Ceny mogą ulec zmianie z powodów określonych przez Touroperatora przewidzianych w jego warunkach uczestnictwa.


Ostateczna cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana przez pracownika Air Tours w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez pracownika Air Tours ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej.
Air Tours zastrzega sobie prawo do anulacji wstępnej  rezerwacji założonej przez Państwa oraz pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym www.airtours.poznan.pl zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa imprezy turystycznej.


§6. Regulowanie płatności

Terminy oraz kwoty wpłat za imprezę określa Organizator w warunkach uczestnictwa, o czym dodatkowo poinformuje Państwa pracownik Air Tours.
Pierwsza wpłata (zaliczka) a także druga wpłata powinny zostać uregulowane w terminach przekazanych Państwu przez pracownika Air Tours w potwierdzeniu rezerwacji oraz Umowie pracownik biura podróży Air Tours dokonuje ostatecznej rezerwacji u Organizatora zamówionej przez Klienta imprezy  w momencie przesłania przez Klienta wpłat zgodnie z terminami w potwierdzeniu i Umowie na wskazany przez Agenta numer konta bankowego. W przypadku, gdy termin rezerwacji jest krótszy niż data wpłaty zaliczki oraz drugiej płatności określona przez Organizatora a także ofert last minute, ofert specjalnych oraz ostatnich miejsc w samolocie Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za imprezę oraz niezwłocznego przesłania do biura podróży Air Tours podpisanych dokumentów i potwierdzenia zapłaty mailem lub faksem.


Przy wpłacie zaliczki, pracownik biura podróży Air Tours udzieli Państwu szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.
Mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:

Przelew bankowy
Wpłata gotówkowa

Przelewu należy dokonać w terminie wskazanym przez pracownika biura podróży Air Tours. W przypadku ofert last minute prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia. Przelewu należy dokonać na konto wskazane przez biuro podróży Air Tours. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na maila wskazanego przez pracownika biura podróży Air Tours.

W treści przelewu należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu.

Płatność gotówką.
Wpłat gotówkowych można dokonywać w siedzibie biura Air Tours, w którym dokonywano rezerwacji.


§7. Zmiana rezerwacji

Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora imprezy turystycznej. Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez e-mail, podając nazwisko i numer rezerwacji lub przez kontakt telefoniczny z naszym biurem lub bezpośrednio w biurze Air Tours w którym Państwo dokonywaliście rezerwacji.


§8. Anulowanie rezerwacji

Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej imprezie może zrezygnować z imprezy na zasadach określonych w zaakceptowanych Warunkach Uczestnictwa danej imprezy.
W dniu zakupu imprezy turystycznej Klient może jako dodatkową opcję wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy. Doradca Turystyczny Wakacyjnego Świata przedstawi wszystkie szczegóły dotyczące ubezpieczenia.
Rezygnację z wybranej imprezy lub pobytu pracownik biura podróży Air Tours przyjmują wyłącznie w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną lub listownie (listem poleconym) zlecenia rezygnacji.
Po otrzymaniu od Klienta rezygnacji pracownik Air Tours niezwłocznie przekaże pismo do Organizatora.
Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za zmiany elementów Umowy -zgłoszenia lub za anulowanie wyjazdu na imprezę turystyczną przez Organizatora wycieczki.
Informacje o ewentualnych zmianach dotyczących rezerwacji dokonanych przez Organizatora wycieczki, przesyłane będą przez pracownika biura podróży Air Tours pod wskazany w formularzu adres e-mail lub/i będą przekazywane telefonicznie.


§9. Obsługa posprzedażowa

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z biurem Air Tours, w którym była dokonywana rezerwacja i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.
Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z pracownikiem biura podróży Air Tours, aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.
Pracownik biura podróży Air Tours poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w  realizacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.


§10. Postępowanie reklamacyjne

W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania Umowy przez Organizatora mają Państwo prawo  złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy o imprezę  turystyczną  przez Organizatora w biurze Air Tours  w którym została zawarta Umowa-zgłoszenia. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Reklamacja może być również złożona bezpośrednio na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej.

Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez Air Tours były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w biurze Ar Toursl mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje związane z jakością obsługi przez pracownika biura podróży Air Tours należy składać na adres siedziby firmy Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań lub wysyłać je na adres internetowy biuro@airtours.poznan.pl. Air Tours rozpatrzy Państwa reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, zawierać co najmniej: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.


§11. Postanowienia końcowe

Korzystając z usług świadczonych przez airtours.poznan.pl oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.